2018-01-16 Opiniërende raadsvergadering

Mijn aandeel in deze vergadering was het om aan te geven hoe wij als VVD dachten over het invullen van de omgeving van het Huis van de Gemeente. De reconstructie van de Willem van Hornestraat in Helden gaf ook bij mij nog enkele vragen en lag ik weer met Raf Janssen in de clinch over de openbare school van Prisma waarvoor ik een artikel 39 heb ingediend. De omgeving van het Huis van de Gemeente moet opnieuw worden ingericht. Er zijn hiervoor drie voorstellen gemaakt waarvan de meest uitgebreide en duurste variant werd omarmd door omwoners, ondernemers en verdere belanghebbenden. Een prachtig plan moet worden gezegd. Dit is mijn aandeel geweest: “Dank u wel voorzitter, zowel door de heer Schers als door omwonenden van het park die aan beide tafels bij de beeldvormende vergadering aanwezig waren is aangegeven dat de uitgebreide variant de voorkeur heeft. Omdat dit een plan voor zeker de komende 30 tot 40 jaar zal zijn kunnen wij als VVD hierin vinden maar met enkele kanttekeningen welke wij onderzocht willen hebben. Allereerst willen wij ons zeker wel confirmeren aan de afspraken, en deze respecteren, die zijn gemaakt met burgemeester Cremers (1946-1963) die in eerste instantie dit park mogelijk heeft gemaakt. De bewoners stelden hierop voor enkele huizen elders op gemeentegrond te realiseren bijvoorbeeld aan de Koninginnelaan tegenover het Plattelandshoés om de kosten voor het park te drukken (hoewel ik het hier persoonlijk niet mee eens ben, maar dit is wat de meerderheid als oplossing zag). Wat betreft het parkeren heeft het centrum behoefte aan meer parkeerplaatsen. In deze beste variant komt het er op neer dat er maar 14 parkeerplaatsen bijkomen. En zijn de plaatsen aan de Schoolstraat niet tijdelijk? Dat zou dus zomaar kunnen betekenen dat het centrum het weer met minder parkeerplaatsen moet doen en we weten allemaal dat dit weer een proces van jaren gaat worden om meer parkeerplaatsen gerealiseerd te krijgen. Is er een mogelijkheid meer parkeerplaatsen te realiseren in het park dan dat er nu staan ingetekend? En eventueel een extra uitgang; dit is een voorstel van een van de ondernemers. Ook zijn we van mening dat er nogal wat te winnen valt met de waterinfiltraties. Hier is een behoorlijk budget voor opgenomen.Indien nodig zullen wij een en ander in de besluitvormende vergadering amenderen.”

Alleen Ton Hanssen kon dit steunen maar de rest van de raad vond dit toch te duur en wilde een nieuw voorstel van de wethouder. Wordt vervolgd dus.

Aanpassen van de Willem van Hornestraat in Helden is hard nodig. Jammer dat we het moeten doen met een summiere uitleg. Maar waar het om draait is dat de straat aan verandering toe is en veiliger moet worden gemaakt. Het plan is gemaakt met inbreng van de omwonenden. Persoonlijk ben ik geen voorstander van bredere fietssuggestiestroken om zo de fietser als snelheid beperkende factor te gebruiken. Vraag is ook hoe we dit verwezenlijken voor de landbouwvoertuigen. Volgens de CROW-normen mogen tractoren niet meer dan 1,7 km omrijden. De landbouwvoertuigen maken veelvuldig gebruik van de Willem van Hornestraat. Mijn vraag was dan ook of hiermee rekening is gehouden en natuurlijk met het busverkeer, want rijbanen moeten wel 3,5 meter breed zijn. De parkeerplaatsen zullen wel verdwijnen om de weg breder te maken. Voor zover hebben we er alle vertrouwen in.

Mijn artikel 39 over de Openbare school:

Betreft vragen ex artikel 39 (Vragenhalfuurtje) RvO inzake Openbaar onderwijs en Prisma.
Geacht college,
Op 29 september en 10 november van het vorig jaar hebben wij u via artikel 38 (Schriftelijke vragen aan het college) gevraagd naar stukken van het openbaar onderwijs van Prisma. Dit betreft de Nieuweschool in Panningen.
Onze fractie prijst de voortvarendheid van de portefeuillehouder, dat hij in de beantwoording van onze vragen van 10 november jl. schriftelijk toezegt begin dit jaar een overleg te organiseren tussen de raadsleden die de gemeenteraad vertegenwoordigen in het GOTPO en een afvaardiging van Prisma: “om in gezamenlijkheid afspraken te maken over de wijze waarop aan de gemeente gerapporteerd wordt over het openbaar onderwijs dat valt onder de verantwoordelijkheid van Prisma”. De tijd staat niet stil en het nieuwe jaar is al meer dan twee weken oud. Daarbij heeft het de voorkeur dat onze huidige ervaren vertegenwoordigers nog dit gesprek voeren met Prisma, want de materie is complex genoeg. Bij dit punt hebben wij de volgende vragen:
  • Heeft de portefeuillehouder al een datum gepland voor het overleg tussen GOTPO vertegenwoordigers en Prisma? Zo ja, Wanneer?
  • Indien nog geen datum is gepland, vragen wij u om dit overleg nog vóór 21 maart 2018 te plannen met het oog op de complexiteit van de materie. Gaat u deze datum plannen vóór 21 maart 2018?
In vervolg op het voorgaande heeft onze fractie nog vragen over het: “wat en hoe” van de verantwoording die moet worden afgelegd door Prisma en de praktijk voor de openbare school binnen de stichting.
Prisma heeft voor wat betreft de openbare school de bepalingen te volgen in de Wet op het primair onderwijs. Voor wat betreft het “wat en hoe” is het volgende artikel aan de orde:
  • Artikel 17 lid 7:
“Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad van de gemeente waarin de school waar openbaar onderwijs wordt gegeven, gevestigd is, verslag uit over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt bekendgemaakt.”
In de ORV van 31 januari 2017 heeft de raad een nieuwe toezichthouder op instandhouding openbaar onderwijs bij de Stichting Prisma benoemd, conform artikel 17 lid 5e. In het raadsvoorstel verwijst u naar:
Er zijn duidelijke afspraken met Prisma over de wijze waarop de gemeenteraad toezicht op het bestuur van de openbare school uitoefent en in het jaarlijkse verslag wordt door de RvT aandacht geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Een en ander is in artikel 6 van de statuten van de Stichting Prisma verankerd.
Een en ander wordt vormgegeven door een aanspreekpunt in de RvT, en daarnaast vindt er twee keer per jaar overleg plaats tussen het aanspreekpunt, de voorzitter van de RvT en de wethouder, waarbij wordt stilgestaan bij de concept begroting en de jaarrekening. Tijdens deze reguliere overleggen komen alle voor de gemeente relevante ontwikkelingen aan bod.”
Hierbij hebben wij de volgende vragen:
  • In hoeverre strookt naar de mening van de portefeuillehouder de uitwerking die u in het raadsvoorstel van 31 januari jl. geeft en de verwijzing naar artikel 6 van de statuten van Prisma met artikel 17 lid 7 van de Wet primair onderwijs op basis van de voornoemde feiten?
  • Waarom heeft uw college gekozen voor deze uitwerking?
  • Wij lezen in de wet dat een: “(..) verslag uit over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.”
Ons inziens gaat het hier om een feitelijk verslag waaruit feitelijk blijkt dat er aandacht is geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.
Om een eind te maken aan deze lange discussie vragen wij u: Kunnen wij dit feitelijk verslag tegemoet zien? Zo ja wanneer? Zo neen waarom niet?
Met vriendelijke groet,
Saskia Vintges
Raadslid VVD Peel en Maas

De wethouder was ‘not amused’ en vertoonde hetzelfde duikgedrag als altijd en liet zich leiden door de onwetendheid van Prisma in plaats van zelf eens in de onderwijswet te kijken. Wordt ook vervolgd dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.